بیماری انگلی انواع جرب در قرقاول

0

بیماری انگلی انواع جرب در قرقاول

همه ی انواع جرب ها در پرندگان شبیه هم هستند.
خسارات و تلفات اقتصادی ناشی از این انگل هم بسیار زیاد است.
این نوع انگل به پرها، پیازچه پرها و سر پوست پا حمله کرده و از خون و پر پرندگان تغذیه می کند.
این نوع انگلها خارجی بوده و در همه ی انواع جرب ها اندام های حسی و دهانی به خوبی نمایان است.

جرب ها انواع مختلفی دارند:

جرب قرمز که این نوع انگل روزها در لانه ی قرقاول یا پرنده ی دیگر مخفی می شود
و در هنگام شب به پرنده حمله کرده، خونش را می مکد.
جرب پرها نیز در پرنده انگلی دایمی است که تمام مراحل زندگی خود را روی بدن پرنده می گذراند
و در پرهای زیر بال و دم زندگی می کند و در آلودگی شدید باعث ریختن پرها در پشت گردن خود و اطرافیانش می شود.

بیماری انگلی انواع جرب در قرقاول

جرب پا نیز از طریق بستر به پاهای پرنده منتقل شده و سبب ایجاد رنگ و تغییر شکل پرها می گردد.
عامل جرب پا نیز پاهای کوتاه و دهان مکنده دارد و بر روی پای پرنده که بدون پر است زندگی می کند.

این نوع انگل از پوست عبور کرده و به بافت زیر جلدی حمله می کند
و در آن تونل ایجاد کرده و جرب ماده نیز لاروهای خود را در انتهای تونل به دنیا می آورد سپس لاروها در شکم مادر از تخم بیرون می آیند
و پس از مدت زمانی به جرب بالغ تبدیل می شوند.
جرب دیگر، جرب کیسه ی هوایی نام دارد که در کیسه های هوایی زندگی می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید