زینتی

نژاد لیمویی

 

نژاد تراگوپان

 

نژاد طلایی

 

نژاد ریورز

 

نژاد سوین هو

 

سیامی فایر بک

 

نژاد لیدی آمهرت