مرور برچسب

بررسی کلواک، تشخیص قرقاول های نر جوان، تعیین جنسیت قرقاول، قرقاول های بالغ

تعیین جنسیت قرقاول

تعیین جنسیت قرقاول در قرقاول های بالغ می توان از روی رنگ پر و جثه پرنده ،نر و ماده را تشخیص داد اما تعیین جنسیت جوجه ها معمولاً دشوار است و نیاز به تجربه دارد. یکی از روشهای تعیین جنسیت جوجه قرقاول بررسی کلواک میباشد. این روش به…