مرور برچسب

تخم های اول دوره

انتخاب تخم مناسب برای جوجه کشی قرقاول

انتخاب تخم مناسب برای جوجه کشی قرقاولجمع آوری تخم ها:رشد جنین بعد از عمل لقاح در داخل بدن پرنده ماده آغاز و مراحل اولیه را طی می کندولی بعد از خروج تخم از بدن پرنده به دلیل سرد شدن آن رشد جنین متوقف می شودولی اگر محیط کم…