مرور برچسب

تخم های اول دوره

انتخاب تخم مناسب برای جوجه کشی قرقاول

انتخاب تخم مناسب برای جوجه کشی قرقاول جمع آوری تخم ها: رشد جنین بعد از عمل لقاح در داخل بدن پرنده ماده آغاز و مراحل اولیه را طی می کند ولی بعد از خروج تخم از بدن پرنده به دلیل سرد شدن آن رشد جنین متوقف می شود ولی اگر محیط کم…