مرور برچسب

تغذیه جوجه قرقاول ها

تهیه غذای مناسب برای قرقاول ها

قرقاول ها از یک ماهگی تا زمانی که می خواهند تخم بگذارند از همه چیز می‌تواند تغذیه کنند،آن ها می‌توانند در طبیعت خود شان به دنبال تغذیه بگردند و از کرم ،حشره، میوه ها و دانه های وحشی نیز استفاده کنند.تهیه غذای مناسب برای قرقاول ها