مرور برچسب

فنون نگهداری و پرورش قرقاول

فنون نگهداری و پرورش قرقاول

فنون نگهداری و پرورش قرقاول در سالن پرورش،قرقاول های مولد را می‌توان برروی بستر و یا در قفس نگهداری نمود. در صورتی که قرقاول ها بر روی بستر نگهداری می شوند به منظور جلوگیری از کثیف وشکسته شدن تخم ها،باید لانه های تخمگذاری به تعداد…