مرور برچسب

قفس پرورش قرقاول

قفس های پرورش قرقاول

قفس های پرورش قرقاولدر این سامانه پرورش،قرقاول به فضای قفس محدود می شود و توانایی جست و خیز ندارد.قفس ها به صورت ردیفی و با طبقات (سه طبقه یا بیشتر) ساخته شده و در ارتفاع حدود ۰/۳تا۰/۵ متر از سطح زمین و با فاصله ۲۰ سانتی متر بر روی…