مرور برچسب

معرفی قرقاول خونی

معرفی قرقاول خونی

آن ها از نظر اندازه ی تخم نیز متفاوت هستند و تخم هایی به شکل بیضی و به رنگ سفید مایل به زرد با خال هایی قهوه ای و یا به رنگ صورتی با خال های قرمز کم رنگ دارند.