مرور برچسب

نوک چینی قرقاول ها

پیشگیری و معالجه کانیبالیسم

پیشگیری و معالجه کانیبالیسم در درجه اول باید سعی نمود در برطرف کردن مواردی نمود که می توانند سبب ایجاد استرس از هر نوع در گله شود . فراهم آوردن محیطی آرام و به دور از عواملی که سبب تحریک میشوند از اهمیت فراوانی برخوردار است. فراهم…