مرور برچسب

اصول جوجه کشی قرقاول

بعد از جوجه کشی قرقاول چه کنیم ؟

بعد از جوجه کشی قرقاول چه کنیم ؟ پاسخ به سوال " بعد از جوجه کشی قرقاول چه کنیم ؟ " در راستای اصول جوجه کشی قرقاول از اهمیت خاصی برخوردار است.پس از خروج جوجه ها از تخم، آنها را از دستگاه هچر خارج کرده و برای انجام مراحل بعدی به یک…

تشکیل گله مولد قرقاول به منظور جوجه کشی مصنوعی

تشکیل گله مولد به منظور جوجه کشی مصنوعی تشکیل گله مولد قرقاول به منظور جوجه کشی قرقاول اولین اقدام مهم است.پرنده مولد نباید از لحاظ ویژگی های ظاهری مشکلی داشته باشد و با توجه به هدف پرورش( شکار یا گوشت )،آن را انتخاب کرد.نسبت پرنده…