مرور برچسب

انتخاب تخم مناسب جهت جوجه کشی موفق،مراحل جوجه کشی قرقاول،تمیز و ضد عفونی کردن تخم ها،پرمنگنات و فرمالین

مراحل جوجه کشی قرقاول

مراحل جوجه کشی قرقاول مراحل جوجه کشی عبارتند از: ۱ -جمع آوری تخم ها ۲ -انتخاب تخم مناسب جهت جوجه کشی موفق ۳- تمیز و ضدعفونی کردن تخم های جوجه کشی ۴ -ذخیره و نگهداری تخم ها ۵ -آماده سازی تخم ها برای ورود به دستگاه ستر ۶ -چیدن تخم…