مرور برچسب

اهداف پرورش قرقاول

اهداف پرورش قرقاول

از آن جا که قرقاول مانند اردک و یا مرغ نمی تواند در چینه دان خود غذا ذخیره کند، بنابر این بیش از نیاز خود و رفع گرسنگی غذا مصرف نمی کند و این برای یک پرورش دهنده به صرفه است.