مرور برچسب

اهمیت تغذیه ی اولیه

بهترین تغذیه برای جوجه قرقاول

بهترین تغذیه برای جوجه قرقاول تغذیه ی جوجه قرقاول ها : تغذیه ی جوجه پس از خروج از تخم تاثیر زیادی بر عملکرد گله در پایان دوره پرورش دارد. به عبارت دیگر اگر شروع پرورش گله ای با تغذیه و مدیریت مناسب و صحیح همراه باشد، عملکرد آن از…