مرور برچسب

برنامه نوری جوجه ها

عادت دادن جوجه قرقاول به انواع استرس 

عادت دادن جوجه قرقاول به انواع استرس بعضی از پرورش دهندگان فکر می کنند که قطع برق، رعد و برق ،وارد شدن سگ و یا گربه به داخل سالن و غیره موجبات وارد شدن استرس به گله را فراهم می کند ولی هر اتفاق کوچک نظیر افتادن یک آبخوری از دست کارگر،…