مرور برچسب

ترسانیدن قرقاولها با صداهای بلند

چند عامل کاهش دهنده مصرف خوراک قرقاول

چند عامل کاهش دهنده مصرف خوراک قرقاولکاهش مصرف خوراک و عوامل موثر بر آن:کاهش مصرف خوراک همیشه علامت هشدار دهنده یک مشکل می‌تواند باشد .تمام عواملی که باعث ناراحتی و تنش در قرقاول ها می شود همیشه با کاهش اشتها و مصرف خوراک همراه…