مرور برچسب

شروع پرورش قرقاول

شروع پرورش قرقاول

نور و روشنایی محیط پرورش قرقاول باید طوری تنظیم شود که تنظیم نور داشته باشد و معمولاً مناسب ترین نور در زمان تخمگذاری ۱۰ تا ۱۵ لوکس می باشد