مرور برچسب

قرقاول سبز

قرقاول نژاد سبز

اینگونه قرقاول در همه جای شیکوکو ،کیوشو وجزیره های خیلی کوچک تر مانند هاوایی یافت می شوند.قرقاول نژاد سبز