مرور برچسب

محیط پرورش قرقاول

بهداشت و محیط پرورش قرقاول

خیلی مهم است پس، از سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسبی در محیط استفاده کنیدتا از سرماخوردگی و یا گرمازدگی آنها جلوگیری کنید.بهداشت و محیط پرورش قرقاول