مرور برچسب

مراحل جوجه کشی قرقاول

مراحل جوجه کشی قرقاول چیست ؟

مراحل جوجه کشی قرقاول چیست ؟ مراحل جوجه کشی قرقاول چیست و چگونه می توان بیشترین راندمان را در جوجه کشی قرقاول بدست آورد؟ جوجه کشی سلسله عملیاتی است که طی آن تخم نطفه دار به جوجه تبدیل میشود. این سلسله عملیات مستمر، مدیریتی خاص دارد که…