مرور برچسب

مشکلات تراکم بیش ازحد

تراکم گله قرقاول برای پرورش

تراکم گله قرقاول برای پرورشتراکم گله نقش بسزایی بر عملکرد گله، و یکنواختی و کیفیت محصول نهایی دارد .تراکم بیش از حد ،فشار محیطی بر روی قرقاول را افزایش داده و باعث ایجاد استرس در پرنده میشود .تراکم بیش از حد باعث کاهش مصرف خوراک…