مرور برچسب

مشکلات تراکم بیش ازحد

تراکم گله قرقاول برای پرورش

تراکم گله قرقاول برای پرورش تراکم گله نقش بسزایی بر عملکرد گله، و یکنواختی و کیفیت محصول نهایی دارد . تراکم بیش از حد ،فشار محیطی بر روی قرقاول را افزایش داده و باعث ایجاد استرس در پرنده میشود . تراکم بیش از حد باعث کاهش مصرف خوراک…