مرور برچسب

نوک چینی

نکات انتقال قرقاول ها به واحد پرورش

نکات انتقال قرقاول ها به واحد پرورش قرقاول ها بایستی همگی از یک سالن پرورش بوده و سن و نژادشان یکسان باشد. چنانچه برنامه های بهداشتی نیاز به تکرار دارد (به عنوان مثال واکسیناسیون دوم) بهتر است در سالن پرورش مبدا چند روز قبل از حمل…

عادات بد متداول در قرقاولها

عادات بد متداول در قرقاولها عادات بعد قرقاولها به عنوان رفتارهای غیر مطلوب در نظر گرفته می شوند. عادات بعد اغلب با مدیریت ضعیف شرایط نامناسب محیطی مانند دمای بالای سالن و تهویه ضعیف یا ازدحام تسریع می شوند. وقتی عادت بد در گله ای…