مرور برچسب

نکات جوجه کشی قرقاول

نکات کاربردی آماده سازی و چیدن تخم قرقاول در دستگاه ستر

آماده سازی و چیدن تخم قرقاول در دستگاه ستر آماده سازی و چیدن تخم قرقاول در دستگاه ستر از جمله موارد تخصصی جوجه کشی قرقاول به وسیله ماشین جوجه کشی می باشد. آماده سازی تخم ها برای ورود به دستگاه ستر قبل از اینکه تخم ها در دستگاه جوجه کشی…