مرور برچسب

پلو قرقاول

قرقاول پلو

حالا زعفران ها را دم کرده (می توانیم در کمی آب جوش نیز حل کنیم.)بعد از آن زیره را تمیز می کنیم.درادامه..