مرور برچسب

کانی بالیسم، لایت متر، میکروارگانیسم ها، نور سالن پرورش، نور مصنوعی، نیازهای متابولیکی

شرایط محیطی مناسب برای پرورش قرقاول

شرایط محیطی مناسب برای پرورش قرقاول ها: برای آنکه بتوان از تمام ظرفیت تولیدی قرقاولها بهره‌مند شد علاوه بر دارا بودن ویژگی های مناسب ژنتیکی بایستی در شرایط محیطی مطلوب نیز نگهداری شوند. وجود یک محیط مناسب یک نیاز مهم برای موفقیت در…