مرور برچسب

کنترل دمای سالن،سالن قرقاول

کنترل دمای سالن قرقاول

کنترل دمای سالن قرقاول در طول شبانه روز باید دمای سالن پرورش را کنترل نمایید وضعیت پراکندگی جوجه ها را نسبت به منبع حرارتی مورد دقت قرار دهید زیرا این مسئله خود نشان دهنده میزان دمای سالن میباشد. برای کنترل دمای سالن پرورش موارد زیر…