مرور برچسب

کنترل و تنظیم شدت نور

عادت دادن جوجه قرقاول به انواع استرس 

عادت دادن جوجه قرقاول به انواع استرس بعضی از پرورش دهندگان فکر می کنند که قطع برق، رعد و برق ،وارد شدن سگ و یا گربه به داخل سالن و غیره موجبات وارد شدن استرس به گله را فراهم می کند ولی هر اتفاق کوچک نظیر افتادن یک آبخوری از دست کارگر،…