مرور برچسب

آبخوری کوچک و کم حجم

آبخوری برای پرورش قرقاول

آبخوری برای پرورش قرقاول آبخوری: آبخوری وسیله‌ای است که پرنده آب آشامیدنی مورد نیاز خود را از آن به دست می آورند. آبخوری ها باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که آب آشامیدنی،تمیز،خنک و گوارا در اختیار پرنده قرار گیرد. آبخوری ها…