مرور برچسب

آموزش پرورش قرقاول

تشکیل گله مولد قرقاول به منظور جوجه کشی مصنوعی

تشکیل گله مولد به منظور جوجه کشی مصنوعی تشکیل گله مولد قرقاول به منظور جوجه کشی قرقاول اولین اقدام مهم است. پرنده مولد نباید از لحاظ ویژگی های ظاهری مشکلی داشته باشد و با توجه به هدف پرورش( شکار یا گوشت )،آن را انتخاب کرد. نسبت پرنده…
<