مرور برچسب

انتقال تخم ها از دستگاه ستر،تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه،بهترین زمان برای بیرون کشیدن جوجه ها از دستگاه،شوک حرارتی تخم ها

انتقال تخم ها از دستگاه ستر به دستگاه هچر

انتقال تخم ها از دستگاه ستر به دستگاه هچر در اواخر روز ۲۱ روزگی تخم های قرقاول معمولی که تا این زمان در دستگاه ستر بودند به دستگاه هچر منتقل می‌شوند. دقت شود که در زمان انتقال تخم های انفجاری و کثیف به داخل دستگاه هچر منتقل نشود.…