مرور برچسب

تجمع جوجه ها در سالن

کنترل دمای سالن پرورش قرقاول

کنترل دمای سالن پرورش قرقاول تجمع جوجه ها در سالن شاخص خوبی برای تشخیص درجه حرارت است. اگر درجه حرارت مناسب باشد جوجه ها در اطراف و حاشیه دستگاه مادر مصنوعی به طور یکنواخت پخش می شوند. اگر هوای سالن سرد باشد جوجه ها دور هم جمع می…