مرور برچسب

تخم نطفه دار

خرید قرقاول از تخم نطفه دار تا قرقاول بالغ

خرید قرقاول از تخم نطفه دار تا قرقاول بالغ پرورش دهنده برای شروع کار می تواند با خرید تخم نطفه دار،جوجه یک روزه،نیمچه و یا قرقاول بالغ پرورش را آغاز نمایند. هر کدام از آنها مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن اشاره می شود: خرید…

تخم مناسب جهت جوجه کشی قرقاول

تخم مناسب جهت جوجه کشی قرقاول به عنوان یک اصل کلی وزن جوجه حدود دو سوم وزن تخم می باشد. با افزایش سن قرقاول های ماده میزان وزن تخم تولیدی افزایش پیدا میکند. رابطه بین وزن جوجه و سن بلوغ جنسی ،وزن بلوغ جنسی و میزان تولید تخم : وزن…