مرور برچسب

جمع آوری وسایل و تجهیزات داخل جایگاه

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول زمانی که میخواهیم قرقاول ها را در جایگاهی پرورش دهیم که قبلاً در آن قرقاول یا پرنده دیگری نگهداری می شده است باید جایگاه را قبل از ورود قرقاولها آماده ساخت. هدف از آماده سازی جایگاه،ایجاد محیط مناسب و…