مرور برچسب

جمع آوری و خارج کردن بستر از جایگاه

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاول

آماده سازی جایگاه پرورش قرقاولزمانی که میخواهیم قرقاول ها را در جایگاهی پرورش دهیم که قبلاً در آن قرقاول یا پرنده دیگری نگهداری می شده است باید جایگاه را قبل از ورود قرقاولها آماده ساخت.هدف از آماده سازی جایگاه،ایجاد محیط مناسب و…