مرور برچسب

قرقاول سیامی

قرقاول نژاد سیامی

اگر این قرقاول را در قفس نگهداری می کنید می توانید از غذاهای پلیت شده و خوراک های مرطوب برای تغذیه آنها استفاده کنید.قرقاول نژاد سیامی