مرور برچسب

قرقاول نژاد ریوز

قرقاول نژاد ریوز

جنس نر این گونه قرقاول از نظر قد حدود ۲۱۰سانتی متر و از نظر وزن نزدیک به یک و نیم کیلو وزن دارد .قرقاول نژاد ریوز