مرور برچسب

لیپیدها

مدیریت تغذیه قرقاول

مدیریت تغذیه قرقاول مدیریت تغذیه مجموعه‌ای از تدابیر و عملیاتی است که نیازهای غذایی قرقاولها را در هر مرحله از زندگی برآورده نموده ،با شناخت مواد خوراکی و ارزش غذایی آن ها، جیره های غذایی را تنظیم و روشهای مناسب آماده سازی و مصرف خوراک…