مرور برچسب

همدیگرخواری

عادات بد متداول در قرقاولها

عادات بد متداول در قرقاولها عادات بعد قرقاولها به عنوان رفتارهای غیر مطلوب در نظر گرفته می شوند. عادات بعد اغلب با مدیریت ضعیف شرایط نامناسب محیطی مانند دمای بالای سالن و تهویه ضعیف یا ازدحام تسریع می شوند. وقتی عادت بد در گله ای…