مرور برچسب

واکسن قرقاول

واکسیناسیون قرقاول

واکسیناسیون قرقاولواکسن ها به منظور محافظت از قرقاولها در شرایط پرورشی در برابر ابتلا به بیماری ها و یا کاهش عوارض ناشی از ابتلا به عفونت ها مورد استفاده قرار می گیرند.قرقاولها نسبت به مرغ حساسیت کمتری نسبت به بیماریهای ویروسی دارد…