مرور برچسب

ویژگی قرقاول لیدی آمهرست

معرفی قرقاول لیدی آمهرست

شکمی سفید داشته و رنگ بیشتر پرها مانند گردن سبز بوده و خطوط موجی سیاه روی ان دیده می شود.دم نیز رنگی بین سفید و خاکستری دارد.نژاد دو رگه این قرقاول حدودا هم ارزش با نژاد بلژیکی است.