مرور برچسب

کانی بالیسم

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاول

عوامل ایجاد کانی بالیسم در قرقاول مهمترین فاکتورهای تشدید کننده کانی بالیسم: دلایل بسیاری برای شیوع همدیگر خواری وجود دارد بنابراین قرار دادن برنامه کنترل آن به عنوان بخشی از برنامه مدیریت فارم از اهمیت بالایی برخوردار است. ازدحام:…

عادات بد متداول در قرقاولها

عادات بد متداول در قرقاولها عادات بعد قرقاولها به عنوان رفتارهای غیر مطلوب در نظر گرفته می شوند. عادات بعد اغلب با مدیریت ضعیف شرایط نامناسب محیطی مانند دمای بالای سالن و تهویه ضعیف یا ازدحام تسریع می شوند. وقتی عادت بد در گله ای…