مرور برچسب

12 هفته آخر

۱۲ هفته آخر پرورش و نگهداری قرقاول

شما می توانید برای هر ۵۰ جوجه قرقاول از ۲ تا ۴ دانخوری به طول ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر استفاده کنید وقتی می‌خواهید غذای مصرفی جوجه ها را در دانخوری ها بریزید سعی کنید غذاها را به خوبی پخش کنید