مرور برچسب

تهیه جوجه قرقاول

جوجه کشی قرقاول در ماشینهای جوجه کشی

جوجه کشی قرقاول در ماشینهای جوجه کشی عملیات جوجه کشی قرقاول در ماشینهای جوجه کشی برای پرورش قرقاول شامل دو مرحله است: مرحله اول جوجه کشی قرقاول در ماشین های ستر است که در حقیقت مرحله رشد و تکامل جنین در داخل تخم را در بر می گیرد. نحوه…