مرور برچسب

خرید قرقاول بالغ

خرید قرقاول از تخم نطفه دار تا قرقاول بالغ

خرید قرقاول از تخم نطفه دار تا قرقاول بالغ پرورش دهنده برای شروع کار می تواند با خرید تخم نطفه دار،جوجه یک روزه،نیمچه و یا قرقاول بالغ پرورش را آغاز نمایند. هر کدام از آنها مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن اشاره می شود: خرید…