مرور برچسب

شروع تخمگذاری قرقاول

نگهداری و پرورش قرقاول مولد

نگهداری و پرورش قرقاول مولد فروش ویژه قرقاول مولد؛ تماس با 09135635600 از هشت صبح تا هشت شببه منظور پرورش و نگهداری قرقاول مولد می‌توان از جایگاه باز و یا بسته استفاده نمود.استفاده از جایگاه بسته به علت کنترل شرایط محیطی و اعمال…