مرور برچسب

شروع تخمگذاری قرقاول

نگهداری و پرورش قرقاول مولد

نگهداری و پرورش قرقاول مولد به منظور پرورش و نگهداری قرقاول مولد می‌توان از جایگاه باز و یا بسته استفاده نمود. استفاده از جایگاه بسته به علت کنترل شرایط محیطی و اعمال برنامه تحریک نوری بهتر از جایگاه باز می باشد. شروع تخمگذاری…