مرور برچسب

قرقاول آرگوس یزرگ

قرقاول نژاد آرگوس بزرگ

این نژاد از قرقاول ها معمولاً همه چیز خوار هستند و از انواع حشرات گرفته تا میوه ،توت و دانه برای تغذیه خود استفاده می کنند .قرقاول نژاد آرگوس بزرگ