مرور برچسب

قرقاول مولد

جمع آوری و نگهداری تخم قرقاول از گله مولد

جمع آوری و نگهداری تخم قرقاول از گله مولد یک از اصول جوجه کشی قرقاول جمع آوری و نگهداری تخم قرقاول از گله مولد قرقاول است. دوره تخم گذاری در قرقاول فصل تخم گذاری قرقاول ها از فروردین تا مرداد ماه و تعداد تخم در دوره ۱۲ عدد است. وزن تخم…