مرور برچسب

مکان پرورش قرقاول

ویژگی های مکان پرورش قرقاول

پس از تهیه مکان مناسب برای پرورش قرقاول ها باید بستری مناسب برای آنها آماده کنیم که هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ مجهز بودن به امکانات کامل باشد.ویژگی های مکان پرورش قرقاول