مرور برچسب

میزان غذای مصرفی به افزایش وزن

ضریب تبدیل غذایی جیره قرقاول

ضریب تبدیل غذایی جیره قرقاول ضریب تبدیل غذایی و عوامل موثر بر آن : ضریب تبدیل غذایی (نسبت میزان غذای مصرفی به افزایش وزن) شاخص متداولی است که در صنعت پرورش پرندگان اهلی جهت ارزیابی کارایی نسبی خوراک مورد استفاده پرورش‌دهندگان قرار…