مرور برچسب

ویژگی قرقاول نر

قرقاول نر

اکثر قرقاول های نر تا یک سالگی و شاید هم زودتر به بلوغ رسیده، آماده جفت گیری می شوند. رنگ های جذاب پر و بال قرقاول نر، جذابیتش را دو چندان کرده و قرقاول های ماده را به سوی او می کشاند.