مرور برچسب

پرورش جوجه ها

پرورش و نگهداری جوجه قرقاول

پرورش و نگهداری جوجه قرقاول بهترین سیستم پرورش جوجه استفاده از روش تمام پر_تمام خالی است. در این سیستم،پرورش جوجه ها در یک سالن پرورش،در یک روز آغاز و پس از پایان دوره پرورش در یک روز نیز تخلیه می گردند. بین زمان تخلیه و جوجه ریزی…